วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิธีการสอนแบบฟัง – พูด (Audio – Lingual Method)

วิธีการสอนแบบฟัง พูด (Audio – Lingual Method)

การสอนวิธีนี้ยึดทฤษฎีที่ว่า ภาษาทุกภาษาในโลกย่อมมีระบบเสียง โครงสร้าง (ไวยากรณ์) และความหมายเป็นของตนโดยเฉพาะ ในเวลาเรียนผู้สอนและผู้เรียนจะมีพฤติกรรมตอบโต้สัมพันธ์กัน คือครูประเมินผลโดยการพิจารณาจากการตอบสนองของนักเรียน ประเมินค่าแล้วให้การฝึกซ้ำ กันหลายครั้ง เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติ
            การเรียนความหมายของศัพท์ก็เช่นเดียวกัน ต้องนำมาเปรียบเทียบกันระหว่างสองภาษาเพื่อจะพิจารณาว่าทั้ง 2 ภาษาให้ความหมายเหมือนกันหรือไม่ ในการสอนคำศัพท์นั้น ในระยะเริ่มแรกนักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนมาก       คำแต่ละคำครูจะต้องสอนเสียง โครงสร้าง ให้นักเรียนสามารถใช้คำศัพท์นั้นได้ถูกต้อง เมื่อนักเรียนแม่นเรื่องต่าง เหล่านี้แล้ว และเรียนนาน เข้าจำนวนคำศัพท์ก็จะเพิ่มพูนขึ้นเอง
            การสอนวิธีนี้ให้ใช้ภาษาแม่มาอธิบายได้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ แต่หลังจากนั้นก็ให้มีการฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้มาก
กลวิธีในการฝึก
1การเลียนแบบ เพื่อให้เกิดความจดจำสื่อความหมายด้วยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง
2. การฝึกซ้ำและทบทวน เพื่อความแม่นยำและคล่องแคล่วชำนาญ การทำซ้ำ บ่อย นั้น จะทำให้เกิดความเคยชินขึ้น เมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้ก็จะใช้ได้ทันที
3. การฝึกพูดเป็นรูปประโยคเสมอ เพราะการพูดนั้นเป็นทักษะง่ายและทุ่นเวลา ภายในระยะเวลาอันสั้นนักเรียนสามารถจะฝึกประโยคได้เป็นจำนวนมาก การเรียนภาษาจะเกิดความแม่นยำและคล่องแคล่วขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาบ่อย
สรุปอันดับขั้นของการสอนแบบฟัง – พูด
1. ออกเสียงคำศัพท์และไวยากรณ์ให้ถูกต้อง
2. สอนจากง่ายไปยาก
3. ใช้คำศัพท์เท่าที่จำเป็นจะต้องนำไปฝึกในเรื่องโครงสร้างเท่านั้น เมื่อนักเรียนรู้จักโครงสร้างดีแล้ว ต่อจากนั้นก็จะเพิ่มพูน   คำศัพท์ได้เมื่อเรียนมาก ขึ้น
4. การสอนเริ่มด้วยการออกเสียงโครงสร้าง (ไวยากรณ์) คำศัพท์ การเขียนและการอ่าน
5. การสอนทุกชนิดจะต้องให้นักเรียนฝึกปากเปล่าจนคล่องเสียก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Teaching English

.Teaching English : How to Write an Essay .

"Gangnam Style" Hyuna Makeup Tutorial .

.May 2013 Beauty Favorites .

Bridal Wedding Makeup Tutorial .